I Made Sutanaya, S.KomNama: I Made Sutanaya, S.Kom
Jabatan: KAUR PERENCANAAN
NIP: -